Báo cáo kiểm điểm tập thể Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

1. CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG TẬP THỂ, CÁ NHÂN LÃNH ĐẠO SỞ GDĐT NĂM 2022

2. BÁO CÁO KIỂM KIỂM TẬP THỂ LÃNH ĐẠO SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2022