Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên

Lượt xem:

Đọc bài viết

 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên. Điểm đáng chú ý trong Thông tư này là Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức yêu cầu không tổ chức lớp không chuyên trong trường Trung học Phổ thông chuyên.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02 2021

Quy chế ban hành kèm theo Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo được áp dụng đối với trường trung học phổ thông chuyên và tổ chức, cá nhân có liên quan. Theo đó, Quy chế quy định về tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên bao gồm: quy định chung; lớp học, tổ chuyên môn, tổ văn phòng; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; tuyển sinh và tổ chức các hoạt động giáo dục. Tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên thực hiện theo quy định tại Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và quy định tại Quy chế này.

Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT thay thế các thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành gồm: Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên; Thông tư số  12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tư 05/2023/TT-BGDĐT nêu rõ: Việc tuyển sinh vào các lớp không chuyên của trường trung học phổ thông chuyên theo quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT và Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được thực hiện đến hết năm học 2023-2024. Các lớp không chuyên đã được tuyển sinh và tổ chức trong trường trung học phổ thông chuyên tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT  và Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho đến khi học hết lớp 12.

Thông tư mới có hiệu lực từ ngày kể từ ngày 15/4/2023.

Xem chi tiết Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT: Tại đây.

                                                     Trà My-Văn Dũng(VP)