Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn khi học sinh đi học trở lại

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 21/4/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 478/SGDĐT-GDTrH về việc chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn khi học sinh đi học trở lại./.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.