Thông báo về việc thay đổi thời gian tuyển sinh năm học 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo và hướng dẫn thay đổi thời gian tổ chức tuyển sinh năm học 2021 – 2022 đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh theo nội dung văn bản sau:

CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO VĂN BẢN