V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh đi học trở lại

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 07/5/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum ban hành Công văn số 543/SGDĐT-GDTrH V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh đi học trở lại.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.