Xin ý kiến về Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về giá dịch vụ GD&ĐT (học phí) năm học 2018-2019

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 494/UBND-KT ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh; Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì chuẩn bị nội dung tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh khóa XI kỳ họp thứ 6 về giá dịch vụ GD&ĐT (học phí) công lập năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh.
Sở Giáo dục và Đào tạo đã dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về giá dịch vụ GD&ĐT (học phí) năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh, với mức thu năm học 2018-2019 bằng mức thu của năm học 2017-2018 (Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum quy định giá dịch vụ GD&ĐT (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2017-2018).
Sở Giáo dục và Đào tạo xin ý kiến góp ý đối với dự thảo văn bản, gửi Sở GD&ĐT trước ngày 18/3/2018 để tổng hợp.
(Nội dung dự thảo chi tiết đính kèm)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN