Báo cáo giao ban tuần 43 năm 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

1. Báo cáo tình hình công tác tuần 43 năm 2022: Tải tại đây

2. Phụ lục 1 – Thông tin báo chí dư luận xã hội tháng 10 năm 2022: Tải tại đây

3. Phụ lục 2 – Kế hoạch tuần 43/2022: tải tại đây