Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Lượt xem:

Đọc bài viết

Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thường xuyên theo dõi, nhắc nhở cán bộ, công chức,viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị tuân thủ nghiêm các quy định khi sử dụng mạng xã hội tại Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; chủ động chia sẻ các hoạt động truyền thông chính sách, thông tin về các sự kiện quan trọng của Đảng,Nhà nước, sự kiện văn hóa, xã hội; các việc làm tử tế, tấm gương điển hình truyền cảm hứng cho xã hội, cộng đồng.

Chi tiết Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, vui lòng xem tại đây: