BỘ SÁCH GIÁO KHOA ĐIỆN TỬ TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 12

Lượt xem:

Đọc bài viết

1. Đường link Bộ Sách Giáo khoa lớp 6 (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) https://hanhtrangso.nxbgd.vn/sach-dien-tu?classes=10&book_active=0

2. Đường link Bộ sách giáo khoa lớp 6 (Bộ Chân trời sáng tạo) https://hanhtrangso.nxbgd.vn/sach-dien-tu?book_active=1&classes=10

3. Đường link Bộ sách giáo khoa online lớp 6 (Bộ Cánh Diều) 

QUÝ PHỤ HUYNH, HỌC SINH NẾU CÓ NHU CẦU XEM HOẶC TẢI FILE MỀM TẤT CẢ CÁC BỘ SÁCH GIÁO KHOA TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 12 THEO CÁC ĐƯỜNG LINK SAU:

SGK LỚP 1 : https://drive.google.com/drive/folders/1lD-8GmG4t2dW08i9efAtZGax0yK9mbG0?usp=sharing
SGK LỚP 2 : https://drive.google.com/drive/folders/1XgE9l1C3PaD_Q8ZzILKdjlWut_Lw8TXh?usp=sharing
SGK LỚP 3 : https://drive.google.com/drive/folders/1wXPbxCpnmQmygOqBZnGt6DHbSrNp-ncZ?usp=sharing
SGK LỚP 4 : https://drive.google.com/drive/folders/1E-RPfmPf4Z9GLT4-w90aO_gBoRHkQkaz?usp=sharing
SGK LỚP 5 : https://drive.google.com/drive/folders/1seGBOKk2sRDVhde9kdyRGENMyHuskAwi?usp=sharing
SGK LỚP 6 : https://drive.google.com/drive/folders/1mrItMJFPFZhVxo12gx8wX4gq1XC9TjsQ?usp=sharing
SGK LỚP 7 : https://drive.google.com/drive/folders/1sW3qm3OGEUT1PtigSV_8D7GfxftsvFJe?usp=sharing
SGK LỚP 8 : https://drive.google.com/drive/folders/1bl4TeqxTkUfon9XT2aFSuyWvFst_9TSa?usp=sharing
SGK LỚP 9 : https://drive.google.com/drive/folders/1XQ2FbEGgKKBL94GvkmdBvAqrx5jUViXj?usp=sharing
SGK LỚP 10 : https://drive.google.com/drive/folders/1T40OH5RU6fM7ZH9D8PB4xfPwpsYOaFNg?usp=sharing
SGK LỚP 11 : https://drive.google.com/drive/folders/1IjyURTTRA_C6FLBcYJklIVZSpJ56edA0?usp=sharing
SGK LỚP 12 : https://drive.google.com/drive/folders/1WnEKpdp1HStRKyiRNVLdJWJrdxusuuR4?usp=sharing