Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân sử dụng “BỘ PHÁP ĐIỂN ĐIỆN TỬ” để tìm kiếm, tra cứu các quy định pháp luật trong các văn bản quy phạm pháp luật.

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

Thông tin cụ thể tại đường link đính kèm:

https://phapdien.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-bo-phapdien.aspx