Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn khi học sinh đi học trở lại

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm GDNN, GDTX các huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn khi học sinh đi học trở lại, chi tiết tại công văn phía dưới