Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

1. Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum 2. Các phụ lục [...]