DỰ THẢO BÁO CÁO CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2022 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

1. Tải file dự thảo báo cáo tại đây: Dự thảo báo cáo CĐS

2. Văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở GDĐT: Xem tại đây

XEM TRỰC TUYẾN

1. Dự thảo chương trình làm viêc:

2. Dự thảo báo cáo