Thi Tốt nghiệp THPT và ĐH năm 2016-2017

Lượt xem:

Đọc bài viết

– Các bài Toán, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan; mỗi thí sinh trong cùng phòng thi có một mã đề thi riêng; thí sinh làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm; Phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh được chấm bằng phần mềm máy tính.

– Bài thi Ngữ văn, thi theo hình thức tự luận.