Hướng dẫn kiểm tra công tác nội bộ trường học năm học 2021 – 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 14/9/2021, Sở GDĐT đã ban hành Công văn 1596/SGDĐT-TTr về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học  năm học 2021-2022, với nội dung cụ thể theo công văn sau: