Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 07/4/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 1515/BGDĐT-QLCL về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum đăng tải công văn hướng dẫn, chi tiết tại file đính kèm.