Hướng dẫn và truyền thông về ứng dụng PC-Covid, quét mã QR tại địa phương

Lượt xem:

Đọc bài viết

1. PHỤ LỤC 1 – TƯ LIỆU HƯỚNG DẪN VỀ ỨNG DỤNG PC-COVID VÀ QUÉT MÃ QR

2.  PHỤ LỤC 2- TƯ LIỆU TRUYỀN THÔNG VỀ ỨNG DỤNG PC-COVID VÀ QUÉT MÃ QR