Hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 29/4/2021, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành Công văn số 329 – CV/BTGT về việc Hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV. Ban Tuyên giáo đề nghị các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị tổ chức phát động Cuộc thi và có các hình thức thông tin, tuyên truyền phù hợp (thông qua sinh hoạt cơ quan, đoàn thể; tuyên truyền qua các phương tiện thóng tin đại chủng, mạng xã hội…) nhằm kêu gọi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức, cá nhân đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên… trên địa bàn tích cực hưởng ứng và tham gia Cuộc thi; đặc biệt tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp (doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH, Công ty cô phân…) đã và đang triển khai những sáng kiến, ứng dụng sáng tạo nhăm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp theo xu thế hội nhâp kinh tê quốc tế, đồng thời mang lại những gia trị tích cực  vì  cộng đồng đăng ký tham gia Cuộc thi.