TS. Phạm Thị Trung
 • TS. Phạm Thị Trung
 • Lãnh đạo Sở
 • Giám đốc
 • 060.3861609, DĐ: 0932538778
 • phamthitrung@kontum.edu.vn
TS. Đoàn Thành Nhân
 • TS. Đoàn Thành Nhân
 • Lãnh đạo Sở
 • Phó Giám đốc
 • 0603862670; DĐ: 0905159215
 • doanthanhnhan@kontum.edu.vn
ThS. Nguyễn Trọng Thắng
 • ThS. Nguyễn Trọng Thắng
 • Lãnh đạo Sở
 • Phó giám đốc
 • 060.3864118; DĐ: 0905 123 988
 • nguyentrongthang@kontum.edu.vn
ThS. Đinh Thị Lan
 • ThS. Đinh Thị Lan
 • Lãnh đạo Sở
 • Phó Giám đốc
 • 0603861609 DĐ: 0905200974
 • dinhthilan@kontum.edu.vn