Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Sở Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:

Đọc bài viết

1.Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19

2. Danh sách tổ thư ký giúp việc

3. Phân công nhiệm vụ các thành viên và Tổ thư ký Ban Chỉ đạo