Tài liệu họp giao ban Ngành quý III năm 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

1. Báo cáo tình hình nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2022

2. Các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao trên hệ thống chỉ đạo điều hành

3. Các Thông báo kết luận tiếp tục thực hiện

4. Nhiệm vụ phát sinh đang tiếp tục thực hiện