Tăng cường công tác quản lý việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 13/4, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 2516/VPCP-KGVX, ngày 13/4/2023 về sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo đó, các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc rà soát, đánh giá và hoàn thiện các quy định pháp luật cụ thể liên quan đến các hoạt động này. 

Ý Nghĩa Quốc Kỳ Và Quốc Huy, Quốc Hiệu Việt Nam – Cờ Sao chuyên may cờ và in cờ các loại, giá gốc tại xưởng

 Theo đó, trên cơ sở đề nghị của của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Báo cáo số 39/BC-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2023 về việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm được giao; trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trên cơ sở đánh giá cụ thể, đầy đủ về những tồn tại, vướng mắc trong quy định và sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh để làm rõ hơn sự cần thiết, cơ sở pháp lý của việc đề xuất cần có văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao đối với hoạt động này; thống nhất với Bộ Tư pháp và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động này theo hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc rà soát, đánh giá và hoàn thiện các quy định pháp luật cụ thể liên quan đến việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh