Tăng cường thực hiệnphòng, chống dịch bệnh COVID-19

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm GDNN, GDTX các huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung theo văn bản sau: