Thông báo tình hình dịch bệnh (số 41) về trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2 từ thứ 92 đến 95; 01 trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2 lần 2 và trường hợp mắc COVID-19 thứ 140 tại tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Đọc bài viết