Thông báo triệu tập học sinh, giáo viên tham dự Lễ Tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi tiêu biểu tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý triệu tập cán bộ, giáo viên và học sinh tham dự Lễ Tuyên dương, khen thưởng
học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi tiêu biểu tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

  1. File nội dung triệu tập

2. Danh sách giáo viên và học sinh triệu tập