Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh đi học trở lại

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 29/4/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn Số 511/SGDĐT-GDTrH về việc Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh đi học trở lại.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.