Tuyên truyền và hưởng ứng tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử trên địa bàn tỉnh

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 03 tháng 5 năm 2024, Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh ban hành Công văn số 1506/TCTTKĐA-NC về việc tuyên truyền và hưởng ứng tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử trên địa bàn tỉnh.

Những nội dung cơ bản của Luật căn cước 2023

Theo đó, Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; Tổ Công tác triển khai Đề án 06 các huyện, thành phố và các thành viên Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; các tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể người dân trên địa bàn tỉnh biết, nâng cao ý thức tự giác chấp hành.

2. Tổ chức quán triệt và vận động đông đảo cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng và tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử đảm bảo thiết thực, hiệu quả./.

Tài liệu và thể lệ Cuộc thi, xin vui lòng tải: tại đây