Triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

Triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

Lượt xem:

Ngày 08/9/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Văn bản sô 1544/SGDĐT-TTr về việc tiển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”. Địa chỉ Tổ chức thi, thể lệ cuộc thi…chi tiết được hướng dẫn tại tệp đình kèm./. [...]
Hướng dẫn phổ biến giáo dục pháp luật Quý III năm 2021

Hướng dẫn phổ biến giáo dục pháp luật Quý III năm 2021

Lượt xem:

Ngày 05/7/2021, Sở Tư pháp đã ban hành Văn bản số 876/STP-PBGDPL về việc Phổ biến giáo dục pháp luật Quý III năm 2021. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]