Công khai dự toán ngân sách năm 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 12/3/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số111/QĐ-SGDĐT về việc công bốcông khai dự toán ngân sách năm 2018.

Chi tiết trong tệp đính kèm./.