Góp ý kiến đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2024-2025

Góp ý kiến đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2024-2025

Lượt xem:

1. Công văn về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2024-2025 2.  Dự thảo Tờ trình về đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm [...]
Góp ý Dự thảo nội dung Tài liệu bồi dưỡng dân tộc Jrai

Góp ý Dự thảo nội dung Tài liệu bồi dưỡng dân tộc Jrai

Lượt xem:

1. Công văn đề nghị góp ý Dự thảo nội dung Tài liệu bồi dưỡng dân tộc Jrai 2. Tài liệu Bồi dưỡng tiếng dân tộc Jrai [...]
Tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh

Tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh

Lượt xem:

1.  Công văn xin ý kiến đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh 2. Dự thảo Tờ trình 3. Dự thảo Nghị Quyết   [...]
Xin ý kiến góp ý dự thảo Hướng dẫn công tác quản lý thu, chi các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí

Xin ý kiến góp ý dự thảo Hướng dẫn công tác quản lý thu, chi các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí

Lượt xem:

Vui lòng tải tại đây: Về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Hướng dẫn công tác quản lý thu, chi các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí [...]
Xin ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về học phí năm học 2023-2024

Xin ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về học phí năm học 2023-2024

Lượt xem:

1. Công văn xin ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về học phí năm học 2023-2024 2. Dự thảo lần 2 Nghị quyết Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 3. Dự thảo lần 2 Tờ trình về đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định [...]
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ giáo dục đào tạo sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ giáo dục đào tạo sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

1. Công văn đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ giáo dục đào tạo sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum: 2. Dự thảo Tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh: 3. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh: Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh (lần 3) [...]
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Nhờ Văn thư Hội đồng chuyển giúp văn bản cho Ban kinh tế ngân sách)

Dự thảo Nghị quyết Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Nhờ Văn thư Hội đồng chuyển giúp văn bản cho Ban kinh tế ngân sách)

Lượt xem:

1. Dự thảo lần 4 mức học phí công lập 2022 -2023 2. Thuyết minh dự thảo Nghị quyết mức học phí công lập năm học 2022 – 2023 3. Dự thảo lần 4 về việc ban hành Nghị quyết học phí 4. Tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo [...]
Tham gia ý kiến đối với Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 20/5/2013

Tham gia ý kiến đối với Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 20/5/2013

Lượt xem:

1. Dự thảo Tờ trình đề nghị UBND tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ 2. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh   [...]
Đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

Đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

Lượt xem:

1.  Về việc đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 2. (Dự thảo lần 3) Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum 3. [...]
V/v đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thực hiện Thông tư 69/TT-BTC

V/v đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thực hiện Thông tư 69/TT-BTC

Lượt xem:

1. Công văn đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thực hiện Thông tư 69/TT-BTC 2. Dự thảo Tờ trình về đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức tiền công cụ thể cho từng chức danh thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi đối với giáo dục phổ thông; nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh [...]
Về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Lượt xem:

1. Công văn về việc xin ý kiến đóng góp các Dự thảo 2. Dự thảo lần 2 Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên đị 3. Dự thảo lần 2 Nghị quyết  [...]
Về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Lượt xem:

1. Văn bản xin ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán  bộ quản lý cơ sở giáo dục 2. (Dự thảo lần 2) Tờ Trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện [...]
Đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh (lần 3)

Đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh (lần 3)

Lượt xem:

1. Công văn đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 2. Dự thảo nghị quyết học phí 3. Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành nghị quyết [...]
Dự thảo Nghị quyết Quy định về mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và không thu học phí có thời hạn thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2021-2022 (Lần 2)

Dự thảo Nghị quyết Quy định về mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và không thu học phí có thời hạn thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2021-2022 (Lần 2)

Lượt xem:

Địa chỉ tiếp nhận góp ý: Sở Giáo Dục và Đào Tạo Kon Tum. Địa chỉ: Tầng 6 -7, Tòa nhà A , Trung tâm Hành chính, Tổ 8 phường Thống Nhất, TP. Kon Tum. Điện thoại: 0260.3914.325 – Fax: 0260.3862310. Email: vanphong.sokontum@moet.edu.vn Tải nội dung văn bản theo đường link sau: 20210914015918-DT NQ Quy dinh ve muc thu hoc phi giao duc mam non- giao duc pho thong [...]
Góp ý dư thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ cho trẻ em, giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non dân lập,  tư thục ở khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Góp ý dư thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ cho trẻ em, giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

1. Dự thảo Nghị quyết  Quy định mức hỗ trợ cho trẻ em, giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum 2.  Dự thảo Tờ trình  về đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh   Quy định mức hỗ trợ cho trẻ em, giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non dân lập, [...]
Xin ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định mức hỗ trợ cho trẻ em, giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở khu công nghiệp

Xin ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định mức hỗ trợ cho trẻ em, giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở khu công nghiệp

Lượt xem:

Thực hiện Quy định xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh (trình Hội đồng nhân dân tỉnh) và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ cho trẻ em, giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở [...]
Xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về giá dịch vụ GDĐT (học phí)

Xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về giá dịch vụ GDĐT (học phí)

Lượt xem:

Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị cho ý kiến góp ý đối với các văn bản dự thảo, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 13/6/2021, để tiếp tục hoàn thiện dự thảo và thực hiện các bước tiếp theo. Trường hợp quá thời hạn mà Sở Giáo dục và Đào tạo chưa nhận được văn bản góp ý thì xem như thống nhất dự thảo./. Tờ [...]
Xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về mức thu các khoản thu khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục

Xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về mức thu các khoản thu khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục

Lượt xem:

Dự thảo, thuyết minh và các phụ lục chi tiết tại các đường liên kết: Xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về mức thu các khoản thu khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục [...]
Trang 1 / 212 »