Tham gia ý kiến đối với Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 20/5/2013

Lượt xem:

Đọc bài viết

1. Dự thảo Tờ trình đề nghị UBND tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ

2. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh