Tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh

Lượt xem:

Đọc bài viết

1.  Công văn xin ý kiến đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh

2. Dự thảo Tờ trình

3. Dự thảo Nghị Quyết