Xin ý kiến góp ý dự thảo Hướng dẫn công tác quản lý thu, chi các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí

Lượt xem:

Đọc bài viết

Vui lòng tải tại đây:

Về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Hướng dẫn công tác quản lý thu, chi các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí