Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ giáo dục đào tạo sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Đọc bài viết

1. Công văn đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ giáo dục đào tạo sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum:

2. Dự thảo Tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

3. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh:

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh (lần 3)