Đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh (lần 3)

Lượt xem:

Đọc bài viết

1. Công văn đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

2. Dự thảo nghị quyết học phí

3. Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành nghị quyết