Góp ý Nghị quyết Quy định mức tiền công cụ thể cho từng chức danh thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi đối với giáo dục phổ thông; nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Đọc bài viết

1. Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh

2. Dự thảo tờ trình UBND

3. Phụ lục