Đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

Lượt xem:

Đọc bài viết

1.  Về việc đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

2. (Dự thảo lần 3) Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum

3. Về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thu, quản lý, sử dụng, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2021-2022 (Nhờ Văn thư UBND huyện, TP chuyển văn bản đến các phòng KHTC, chi cục thuế, phòng LĐ-TBXH)