Xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về giá dịch vụ GDĐT (học phí)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị cho ý kiến góp ý đối với các văn bản dự thảo, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 13/6/2021, để tiếp tục hoàn thiện dự
thảo và thực hiện các bước tiếp theo. Trường hợp quá thời hạn mà Sở Giáo dục và Đào tạo chưa nhận được văn bản góp ý thì xem như thống nhất dự thảo./.

  1. Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết  số 33/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
    Kon Tum quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021

  2. Nghị Quyết  về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 33/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum  quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021