Dự thảo Nghị quyết Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Nhờ Văn thư Hội đồng chuyển giúp văn bản cho Ban kinh tế ngân sách)

Lượt xem:

Đọc bài viết

1. Dự thảo lần 4 mức học phí công lập 2022 -2023

2. Thuyết minh dự thảo Nghị quyết mức học phí công lập năm học 2022 – 2023

3. Dự thảo lần 4 về việc ban hành Nghị quyết học phí

4. Tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo