V/v đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thực hiện Thông tư 69/TT-BTC

Lượt xem:

Đọc bài viết

1. Công văn đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thực hiện Thông tư 69/TT-BTC

2. Dự thảo Tờ trình về đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức tiền công cụ thể cho từng chức danh thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi đối với giáo dục phổ thông; nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum

3. Dự thảo lần 3 Nghị quyết quy định mức tiền công cụ thể cho từng chức danh thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi đối với giáo dục phổ thông; nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum