Xin ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định mức hỗ trợ cho trẻ em, giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở khu công nghiệp

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Quy định xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh (trình Hội đồng nhân dân tỉnh) và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ cho trẻ em, giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum (có dự thảo tờ trình, nghị quyết và phụ lục kèm theo).

Đề nghị các đơn vị nghiên cứu, góp ý đối với dự thảo văn bản, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 28/7/2021 để tiếp tục hoàn thiện dự thảo trình các cấp có thẩm quyền. Đối với trường hợp quá thời hạn được yêu cầu, Sở GDĐT không nhận được văn bản góp ý của đơn vị thì xem như đơn vị thống nhất với nội dung của dự thảo.

  1. Dự thảo NQ muc ho tro theo NQ105 21.7

2. Dự thảo Tờ trình Nghi quyết 21.7

3. Phụ lục thuyết minh kèm tờ trình của UBND tỉnh

4. Phụ lục 2 kinh phí hỗ trợ trẻ em là con công nhân