Về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Lượt xem:

Đọc bài viết

1. Văn bản xin ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán  bộ quản lý cơ sở giáo dục

2. (Dự thảo lần 2) Tờ Trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum

3.  (DỰ THẢO LẦN 2) Nghị quyết quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum