Về việc xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về các khoản thu dịch vụ trong cơ sở giáo dục công lập

Về việc xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về các khoản thu dịch vụ trong cơ sở giáo dục công lập

Lượt xem:

Ngày 15/10/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo dã ban hành Công văn số 1474 V/v xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về các khoản thu dịch vụ trong cơ sở giáo dục công lập. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Lượt xem:

Ngày 07/10/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1413/SGDĐT-KHTC về việc Đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo ./. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở Giáo dục và Đào tạo công lập đến hết năm 2020

Hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở Giáo dục và Đào tạo công lập đến hết năm 2020

Lượt xem:

Ngày 23/9/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở Giáo dục và Đào tạo công lập đến hết năm 2020./. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giá dịch vụ GDĐT (học phí), miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2020-2021

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giá dịch vụ GDĐT (học phí), miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2020-2021

Lượt xem:

Ngày 26/8/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1164/SGDĐT-KHTC về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giá dịch vụ GDĐT (học phí), miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2020-2021./. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết “Quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định cụ thể về tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum”

Tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết “Quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định cụ thể về tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum”

Lượt xem:

Ngày 4/6/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum ban hành Tờ trình số 115/TTr-SGDĐT về việc  đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết “Quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định cụ thể về [...]
Về việc đề nghị góp ý Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Về việc đề nghị góp ý Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Lượt xem:

Ngày 15/5/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 595/SGDĐT-KHTC Về việc đề nghị góp ý Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh./. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Tờ trình Về giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021

Tờ trình Về giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021

Lượt xem:

Ngày 12/5/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum ban hành Tờ trình số 107/TTr-SGDĐT về giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC KHOẢN THU, CHI TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2019-2020

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC KHOẢN THU, CHI TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm./. [...]
Về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2018

Về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2018

Lượt xem:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.   [...]
Quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2018-2019

Quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2018-2019

Lượt xem:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
CÔNG BỐ CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM CỦA VĂN PHÒNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CÔNG BỐ CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM CỦA VĂN PHÒNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Lượt xem:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công với những điểm mới chủ yếu và triển khai thực hiện trong thời gian đến

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công với những điểm mới chủ yếu và triển khai thực hiện trong thời gian đến

Lượt xem:

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công với những điểm mới chủ yếu và triển khai thực hiện trong thời gian đến Th.S Lê Thanh Hùng Trưởng phòng KH-TC Ngày 21/6/2017, Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (sau đây viết tắt là Luật QLSDTSC 2017), có hiệu lực từ 01/01/2018 và thay thế cho Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà [...]
Công khai dự toán ngân sách năm 2018

Công khai dự toán ngân sách năm 2018

Lượt xem:

Ngày 12/3/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số111/QĐ-SGDĐT về việc công bốcông khai dự toán ngân sách năm 2018. Chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Chấn chỉnh tình trạng lạm thu tại các cơ sở giáo dục

Chấn chỉnh tình trạng lạm thu tại các cơ sở giáo dục

Lượt xem:

Trên cơ sở tham mưu của Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày 03/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 2665/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thành phố về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu. Nội dung Công văn yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thành phố thực hiện các nội dung: [...]
Dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị  quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 05/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon  Tum

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 05/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Thực hiện Quy định xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Sở Giáo dục và Đào tạo đăng tải hồ sơ dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 05/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến [...]
Tận dụng bàn ghế học sinh trong các cơ sở giáo dục

Tận dụng bàn ghế học sinh trong các cơ sở giáo dục

Lượt xem:

Thực hiện Thông tư số 26/201I/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT của liên Bộ về việc Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường THCS, trường THPT, hàng năm một sổ cơ sở giáo dục đã được trang bị bổ sung bàn ghế học sinh (BGHS) theo đúng tiêu chuẩn quy định. Vì vậy, các cơ sở giáo dục được bổ sung BGHS theo Thông tư số 26 thừa bàn [...]
Tiếp tục đẩy nhanh, hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tiếp tục đẩy nhanh, hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Lượt xem:

Việc cấp Giấy chửng nhận quyền sử dụng dất cho các tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn tinh Kon Tum đã được triển khai thực hiện từ ngày 27/3/2013 (theo Kế hoạch sổ 553/KLH-UBND, ngày 27/3/20ỉ3 của UBND tinh Kon Tum về thực hiện cấp Giấy chứng nhận QSD đất, quyển sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất địa bàn tinh [...]
Thông báo lịch kiểm tra quyết toán tài chính các đơn vị

Thông báo lịch kiểm tra quyết toán tài chính các đơn vị

Lượt xem:

Căn cứ Thông tư 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn xét duyệt, thẩm tra và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp. Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch thẩm tra quyết toán niên độ năm 2015 các đơn [...]
Hỗ trợ sách giáo khoa, giấy viết cho học sinh hộ nghèo, học sinh DTTS

Hỗ trợ sách giáo khoa, giấy viết cho học sinh hộ nghèo, học sinh DTTS

Lượt xem:

Cãn cử Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ qui định vê cơ chè thu, quàn lỹ học phí doi với cơ sờ giáo dục thuộc hệ thống giáo dục lỊLiôc dàn vả chính sách miễn, giám học phí, hỗ ữợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đền năm học 2020-2021. Theo đó, Nhà nước hỗ trợ trực tiếp chí phí học tập cho trẻ [...]
Chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm và hoạt động thu chi sai quy định

Chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm và hoạt động thu chi sai quy định

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 443/BGDĐT-KHTC ngày 02/02/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm và hoạt động thu, chi sai quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị: 1. Thực hiện nghiêm túc Công văn số 1060/SGDĐT-KHTC ngày 21/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện các khoản [...]
Hướng dẫn thực hiện các hoạt động dịch vụ trong cơ sở giáo dục và đào tạo công lập

Hướng dẫn thực hiện các hoạt động dịch vụ trong cơ sở giáo dục và đào tạo công lập

Lượt xem:

Căn cử Nghị định sổ 43/2006/NĐ’CP ngày 25/4/2006 cũa Chỉnh phù quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm ve thực hiện nhiệm vự, tổ chức bộ máy* biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 71/2006/TT- BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dần thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và các văn [...]
Trang 2 / 2«12