Đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 07/10/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1413/SGDĐT-KHTC về việc Đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo ./.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.