Tận dụng bàn ghế học sinh trong các cơ sở giáo dục

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Thông tư số 26/201I/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT của liên Bộ về việc Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường THCS, trường THPT, hàng năm một sổ cơ sở giáo dục đã được trang bị bổ sung bàn ghế học sinh (BGHS) theo đúng tiêu chuẩn quy định. Vì vậy, các cơ sở giáo dục được bổ sung BGHS theo Thông tư số 26 thừa bàn BGHS theo tiêu chuẩn cũ. Ngoài ra, theo thực tế hiện nay một số cơ sở giáo dục có nhiều chủng loại không đáp ứng tiêu chuẩn theo Thông tư số 26; hoặc có một số hư hỏng không sử dụng đang tồn kho…
Nhàm điều phối số BGHS ờ những nơi thừa và tận dụng những phần còn sử dụng được của BGHS cũ, hư hỏng, giảm thiều việc mua sắm mới BGHS, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu:
1. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở: rà soát, thống kê BGHS theo mẫu dính kèm, đồng thời đề xuẩt phương án xử lý cụ thể đối với BGHS (sửa chữa, thanh lý, chuyển cho đơn vị khác). Báo cáo rà soát, thống kê, đề xuất gửi Sở Giáo dục và Đào tạo trước 05/8/2016. Sau khi có ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo, tùy từng trường hợp các đơn vị tiến hành sửa chữa, thanh lý hoặc chuyển BGHS cho đơn vị khác.
2. Đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo: đề nghị tham mưu cho UBND huyện, thành phổ thực hiện nội dung tương tự theo phân cấp quản lý tài sản.
Đây là một nội dung cụ thể thực hiện chủ trương thực hành tiểt kiệm, chống lãng phí của Đảng và Nhà nước, yêu cẩu các đơn vị khan trương trien khai thực hiện.
Nội dung cụ thể xin xem thêm file đính kèm.