Về việc xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về các khoản thu dịch vụ trong cơ sở giáo dục công lập

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 15/10/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo dã ban hành Công văn số 1474 V/v xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về các khoản thu dịch vụ trong cơ sở giáo dục công lập.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.