Thông báo lịch kiểm tra quyết toán tài chính các đơn vị

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Thông tư 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn xét duyệt, thẩm tra và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp. Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch thẩm tra quyết toán niên độ năm 2015 các đơn vị như sau:
Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.