Quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.