Tiếp tục đẩy nhanh, hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Lượt xem:

Đọc bài viết

Việc cấp Giấy chửng nhận quyền sử dụng dất cho các tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn tinh Kon Tum đã được triển khai thực hiện từ ngày 27/3/2013 (theo Kế hoạch sổ 553/KLH-UBND, ngày 27/3/20ỉ3 của UBND tinh Kon Tum về thực hiện cấp Giấy chứng nhận QSD đất, quyển sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất địa bàn tinh Kon Tum). Theo dó, các tố chức, đơn vị phải hoàn thành trong năm 2015.
Qua kiểm tra, phản ánh cùa các cấp, hiện nay còn nhiều cơ sở giáo dục chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Để đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đẩt, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Thông báo số 98/TB-STNMT, ngàv 08/7/2016 về việc tiếp tục đẩỵ nhanh, hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận quvền sử dụng dất cho các to chức đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Nhằm tiếp tục đẩy nhanh và hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng dất cho các cơ sở giáo dục trên dịa bàn tỉnh Kon Tum, Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum đề nghị:
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở khẩn trương thực hiện kê khai, đăng ký cấp Giấy chứng nhận QSD đẩt đối với các vị trí đất do đơn vị đang quản lý, sử dụng.
2. Về thu tục kê khai, đăng ký cấp Giấy chứng nhận QSD đất các đơn vị liên hệ với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: 266 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum; điện thoại: 060.3915.401) để được hướng dẫn thù tục kê khai, đăng ký cấp Giấy chứng nhận QSD đất.
3. Thời gian hoàn thảnh việc kê khai, đăng ký cấp Giấy chửng nhận QSD đất: trước ngày 30/7/2016. Quá thời hạn trên, các dơn vị không hoàn thành thủ tục kê khai, đăng ký cấp Giấy chứng nhận QSD đất thì Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tống hợp, báo cáo úy ban nhàn dàn tỉnh xem xét. xử lý theo quy định của pháp luật.
Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./.
Nội dung cụ thể xin xem thêm file đính kèm.