Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giá dịch vụ GDĐT (học phí), miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 26/8/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1164/SGDĐT-KHTC về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giá dịch vụ GDĐT (học phí), miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2020-2021./.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.